MƏQALƏLƏR

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sı

  • 04.03.2011

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sı

 Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin apa­ra­tın­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lən ak­si­ya­da 189 nə­fər ver­gi xid­mə­ti əmək­da­şı qan ver­miş­dir


 

Fev­ra­lın 25-də «Sa­vab Dün­ya­sı» - Azər­bay­can Ta­las­se­mi­ya As­so­sia­si­ya­sı­nın təş­ki­lat­çı­lı­ğı ilə Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin apa­ra­tın­da bu xəs­tə­lik­dən əziy­yət çə­kən uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə gün­lə­ri­nə start ve­ril­miş­dir. Ak­si­ya mart ayı­nın 12-dək na­zir­li­yin yer­li struk­tur­la­rın­da da­vam et­di­ri­lə­cək. Xa­tır­la­daq ki, ötə­nil­ki qan­ver­mə ak­si­ya­sın­da Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin ümu­mi­lik­də 1471 əmək­da­şı iş­ti­rak et­miş­di.

«Sa­vab Dün­ya­sı» As­so­sia­si­ya­sı­nın pre­zi­den­ti Nai­lə Qu­li­ye­va bi­zim­lə söh­bət­də bil­dir­di ki, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­la­ra kö­mək üçün təş­kil olu­nan qan­ver­mə ak­si­ya­sın­da kö­nül­lü iş­ti­rak edən ilk döv­lət or­qa­nı­dır. Bu xe­yir­xah iş na­zir­lik tə­rə­fin­dən ar­tıq beş il­dir ki, da­vam et­di­ri­lir: «İna­nı­ram ki, Ver­gi­lər Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən atı­lan bu xe­yir­xah ad­dım di­gər döv­lət struk­tur­la­rı üçün də ör­nək ola­caq. Qar­şı­dan bey­nəl­xalq ta­las­se­mi­ya gü­nü gə­lir, sağ­lam­lı­ğı im­kan ve­rən, ürə­yin­də mər­hə­mət his­si olan bü­tün və­tən­daş­la­rı bu xe­yir əməl­də işt­rak et­mə­yə səs­lə­yi­rəm».

Azər­bay­can dün­ya­da ta­las­se­mi­ya­nın ge­niş ya­yıl­dı­ğı öl­kə­lər sı­ra­sı­na da­xil­dir. Hər il res­pub­li­ka­mız­da 300-ə ya­xın uşaq bu xəs­tə­lik­lə do­ğu­lur. Rəs­mi sta­tis­ti­ka­ya gö­rə, ha­zır­da öl­kə­miz­də ta­las­se­mi­ya­lı xəs­tə­lə­rin sa­yı 1.800-ə ya­xın­dır. La­kin bu, də­qiq­ləş­di­ril­miş rə­qəm de­yil, çün­ki qey­diy­yat­da ol­ma­yan xəs­tə­lər də var. Ve­ri­lən mə­lu­mat­la­ra gö­rə, bu xəs­tə­lik re­gi­on­lar­da da­ha ge­niş ya­yıl­mış­dır.

Ta­las­se­mi­ya va­li­deyn­lər­dən uşaq­la­ra gen va­si­tə­si­lə ötü­rü­lən ağır ir­si qan xəs­tə­li­yi­dir. Bu­na gö­rə də ev­lə­nən cüt­lük­lə­rin ni­ka­ha da­xil ol­maz­dan əv­vəl tib­bi müa­yi­nə­dən keç­mə­si va­cib­dir. Bu yol­la ta­las­se­mi­ya da­şı­yı­cı­la­rı­nı aş­kar et­mək və xəs­tə­li­yin ge­niş ya­yıl­ma­sı­nın qar­şı­sı­nı al­maq olar.

Ta­las­se­mi­ya xəs­tə­liy­nin müa­li­cə­si çox ba­ha­lı ol­du­ğu üçün döv­lət bu sa­hə­ni nə­za­rət al­tın­da sax­la­yır. He­mo­fi­li­ya və ta­las­se­mi­ya ir­si qan xəs­tə­lik­lə­ri­nə dü­çar ol­muş şəxs­lə­rə döv­lət qay­ğı­sı haq­qın­da 2005-ci il­də qa­nun qə­bul edil­miş­dir. Son il­lər ta­las­se­mi­ya­nın pro­fi­lak­ti­ka­sı və bu xəs­tə­lik­dən əziy­yət çə­kən in­san­la­rın müa­li­cə­si is­ti­qa­mə­tin­də mü­hüm təd­bir­lər hə­ya­ta ke­çi­ril­miş­dir. Öl­kə Pre­zi­den­ti­nin mü­va­fiq fər­ma­nı­na əsa­sən, Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti 2010-cu ilin no­yabr ayın­da ta­las­se­mi­ya­nın müa­li­cə və pro­fi­lak­ti­ka­sı üz­rə 2011-2015-ci il­lə­ri nə­zər­də tu­tan təd­bir­lər pla­nı­nı qə­bul et­miş­dir.

Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun pre­zi­den­ti, YU­NES­KO və İSES­KO-nun xoş­mə­ram­lı sə­fi­ri Meh­ri­ban xa­nım Əli­ye­va tə­rə­fin­dən ta­las­se­mi­ya­ya dü­çar ol­muş in­san­la­ra gös­tə­ri­lən qay­ğı nə­ti­cə­sin­də xəs­tə­lər la­zı­mi müa­yi­nə, müa­li­cə və dər­man­lar­la, o cüm­lə­dən də­mir­qo­vu­cu pe­re­pa­rat­lar­la tə­min olu­nur­lar. 2009-cu il­də Hey­dər Əli­yev Fon­du­nun «Ta­las­se­mi­ya­sız hə­yat na­mi­nə» proq­ra­mı çər­çi­və­sin­də Ba­kı­da Ta­las­se­mi­ya Mər­kə­zi açıl­mış­dır.

Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin apa­ra­tın­da ke­çi­ri­lən qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sı­na qa­tı­lan bir ne­çə ver­gi əmək­da­şı­nın fi­kir­lə­ri­ni öy­rən­dik.

 Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin Apa­ra­tı­nın rəh­bə­ri­nin müa­vi­ni Gü­nay Cə­fər­li: «Ver­gi xid­mə­tin­də ça­lış­dı­ğım müd­dət ər­zin­də dör­dün­cü də­fə­dir ki, bu ak­si­ya­da iş­ti­rak edi­rəm. Dü­şü­nən­də ki, ver­di­yim qan  han­sı­sa xəs­tə­yə ya­şa­maq im­ka­nı ve­rir – bun­dan bir in­san ki­mi bö­yük məm­nun­luq his­si ke­çi­ri­rəm. Hə­kim­lə­rin rə­yi­nə gö­rə, bu ak­si­ya qan ve­rən in­sa­nın sağ­lam­lı­ğı üçün də önəm­li­dir: qan ve­rən in­sa­nın qa­nı ye­ni­lə­nir və onun or­qa­niz­min­də ye­ni qan hü­cey­rə­lə­ri ya­ra­nır». 

Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin Da­xi­li təh­lü­kə­siz­lik Baş İda­rə­si­nin əmək­da­şı Əf­ruz Mir­zə­ye­va qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sın­da iş­ti­rak edən­lə­rin çox hu­ma­nist bir təd­bi­rin iş­ti­rak­çı­sı ol­du­ğu­nu bil­dir­di: «Ta­las­se­mi­ya­lı xəs­tə­lə­rə döv­lət tə­rə­fin­dən yük­sək qay­ğı gös­tə­ri­lir. An­caq bu mə­sə­lə­də hər bir və­tən­da­şın da üzə­ri­nə in­san­lıq bor­cu dü­şür».

Ver­gi­lər Na­zir­li­yi­nin Apa­ra­tı­nın Və­tən­daş­la­rın qə­bu­lu şö­bə­si­nin rəi­si Fa­riz Os­ma­nov ak­si­ya­da ver­gi iş­çi­lə­ri­nin iş­ti­ra­kı­nı yük­sək qiy­mət­lən­di­rə­rək bir kör­pə­nin, bir in­sa­nın hə­ya­tı­nı xi­las et­mə­yin sa­vab əməl ol­du­ğu­nu vur­ğu­la­dı və bü­tün və­tən­daş­la­rı be­lə xəs­tə­lər üçün qan ver­mə­yə ça­ğır­dı.

Ar­zu İB­RA­Hİ­MO­VA