MƏQALƏLƏR

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti mar­tın 31-də ba­şa ça­tır

  • 18.03.2011

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti mar­tın 31-də ba­şa ça­tır

Mart ayı­nın 31-də bir sı­ra ver­gi­lər, o cüm­lə­dən əm­lak ver­gi­si üz­rə bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti bi­tir. Xa­tır­la­daq ki, il­lik ver­gi­lər hə­min bə­yan­na­mə­lə­rin ve­ril­mə­si üçün mü­əy­yən edil­miş son müd­də­tə­dək ödə­nil­mə­li­dir.

Hü­qu­qi şəxs­lə­rin əm­lak ver­gi­si üz­rə ver­gi­tut­ma məq­səd­lə­ri üçün mü­əs­si­sə­nin əm­la­kı­nın or­ta il­lik qa­lıq də­yə­ri gö­tü­rü­lür. Av­to­nəq­liy­yat va­si­tə­lə­ri­nin sa­hib­lə­ri yol ver­gi­si ödə­yi­ci­lə­ri ol­duq­la­rı­na gö­rə av­to­nəq­liy­yat va­si­tə­lə­rin­dən əm­lak ver­gi­si tu­tul­mur. Əm­lak ver­gi­si­nin ödə­yi­ci­lə­ri olan hü­qu­qi şəxs­lər ca­ri ver­gi ödə­mə­lə­ri ki­mi hər rü­bün ikin­ci ayı­nın 15-dən gec ol­ma­ya­raq əv­vəl­ki il­də­ki əm­lak ver­gi­si­nin 20 fai­zi həc­min­də ver­gi ödə­mə­li­dir­lər.

Əv­vəl­ki he­sa­bat ilin­də əm­lak ver­gi­si ödə­yi­ci­si ol­ma­yan və növ­bə­ti il­də bu ver­gi­nin ödə­yi­ci­si olan, ha­be­lə ye­ni ya­ra­dıl­mış və əm­lak ver­gi­si ödə­yi­ci­si olan hü­qu­qi şəxs­lər əm­la­kın əl­də edil­di­yi rüb­dən son­ra hər rü­bün ikin­ci ayı­nın 15-dən gec ol­ma­ya­raq, hə­min əm­la­ka gö­rə he­sab­lan­ma­lı olan il­lik əm­lak ver­gi­si məb­lə­ği­nin 20 fai­zi miq­da­rın­da ca­ri ver­gi ödə­mə­lə­ri­ni hə­ya­ta ke­çir­mə­li­dir­lər.  Mü­əs­si­sə­lər tə­rə­fin­dən döv­lət büd­cə­si­nə he­sa­bat döv­rü üçün ödə­nil­mə­li olan ver­gi­nin məb­lə­ği he­sa­bat döv­rü ər­zin­də əv­vəl­lər he­sab­lan­mış ödə­mə­lər nə­zə­rə alın­maq­la mü­əy­yən edi­lir.

Əm­lak ver­gi­si üz­rə ca­ri ver­gi ödə­mə­lə­ri he­sa­bat ili ba­şa çat­dıq­dan son­ra ye­ni­dən haqq-he­sab edil­mə­li və bu za­man he­sab­lan­mış ca­ri ver­gi məb­lə­ği he­sa­bat üz­rə ver­gi məb­lə­ğin­dən çox ol­du­ğu hal­da, ar­tıq he­sab­lan­mış ca­ri ver­gi və ona uy­ğun fa­iz məb­ləğ­lə­ri azal­dıl­ma­lı, az ol­du­ğu hal­da isə döv­lət büd­cə­si­nə əla­və məb­ləğ ödə­nil­mə­li­dir.

Bəs hü­qu­qi şəxs­lə­rin əm­lak ver­gi­si­nin he­sab­lan­ma­sı qay­da­la­rı ne­cə­di­r? Ver­gi qa­nun­ve­ri­ci­li­yi­nə uy­ğun ola­raq, mü­əs­si­sə­nin or­ta il­lik qa­lıq də­yə­ri he­sab­la­nar­kən əm­la­kın he­sa­bat ili­nin əv­və­li­nə və so­nu­na qa­lıq də­yə­ri top­la­nıb iki­yə bö­lü­nür. Mü­əs­si­sə he­sa­bat ili ər­zin­də ya­ra­dıl­dıq­da və ya əm­lak ver­gi­si ol­duq­da isə onun əm­la­kı­nın ya­ra­dıl­dı­ğı və ya əm­lak ver­gi­si ödə­yi­ci­si ol­du­ğu ta­ri­xə və ilin so­nu­na qa­lıq də­yə­ri top­la­na­raq 24-ə bö­lü­nür və alı­nan nə­ti­cə mü­əs­si­sə­nin ya­ra­dıl­dı­ğı və ya əm­lak ver­gi­si ödə­yi­ci­si ol­du­ğu ay­dan son­ra ilin so­nu­na qə­dər olan ay­la­rın sa­yı­na vu­ru­lur. Mə­sə­lən, fərz edək ki, mü­əs­si­sə may ayın­da ya­ra­dıl­mış və ya­ra­dıl­dı­ğı ta­ri­xə onun əm­la­kı­nın (av­to­nəq­liy­yat va­si­tə­lə­ri is­tis­na ol­maq­la) də­yə­ri 20.000 ma­nat ol­muş­dur. Hə­min ilin so­nu­na mü­əs­si­sə­nin əm­la­kı­nın ba­lans üz­rə qa­lıq də­yə­ri 28.000 ma­nat təş­kil et­miş­dir. Bu hal­da qeyd olu­nan mü­əs­si­sə­nin əm­la­kı­nın or­ta il­lik qa­lıq də­yə­ri 14.000 ((20000 +28000):24 x 7) ma­na­ta bə­ra­bər­dir. Be­lə­lik­lə, hə­min mü­əs­si­sə 140 (14000 x 1%) ma­nat məb­lə­ğin­də əm­lak ver­gi­si ödə­mə­li­dir.

Mü­əs­si­sə he­sa­bat ili ər­zin­də ləğv edil­dik­də və ya sa­də­ləş­di­ril­miş ver­gi­nin ödə­yi­ci­si ol­duq­da, onun əm­la­kı­nın ilin əv­və­li­nə və ləğv edil­di­yi və ya sa­də­ləş­di­ril­miş ver­gi­nin ödə­yi­ci­si ol­du­ğu ta­ri­xə qa­lıq də­yə­ri top­la­na­raq 24-ə bö­lü­nür və ilin əv­və­lin­dən mü­əs­si­sə­nin ləğv edil­di­yi və ya sa­də­ləş­di­ril­miş ver­gi­nin ödə­yi­ci­si ol­du­ğu aya qə­dər olan ay­la­rın sa­yı­na vu­ru­lur. Mə­sə­lən, fərz edək ki, mü­əs­si­sə­nin əm­la­kı­nın (av­to­nəq­liy­yat va­si­tə­lə­ri is­tis­na ol­maq­la) he­sa­bat ili­nin əv­və­li­nə də­yə­ri 20.000 ma­nat ol­muş­dur. Mü­əs­si­sə sent­yabr ayın­da ləğv edil­miş və hə­min ta­ri­xə onun əm­la­kı­nın qa­lıq də­yə­ri 28.000 ma­nat təş­kil et­miş­dir. Bu hal­da hə­min mü­əs­si­sə­nin əm­la­kı­nın or­ta il­lik qa­lıq də­yə­ri 16.000 ((20000 +28000):24 x 8) ma­nat ola­caq­dır.

 Qeyd olu­nan əm­lak üz­rə ver­gi­nin məb­lə­ği isə 16.000 x 1%=160 ma­nat ola­caq.

Toğ­rul ƏLİ­YEV