MƏQALƏLƏR

Mərc oyun­la­rı ilə bağ­lı ver­gi mə­sə­lə­lə­ri

  • 18.03.2011
 

Mərc oyun­la­rı ilə bağ­lı ver­gi mə­sə­lə­lə­ri

İlk mərc oyu­nu fut­bo­lun və­tə­ni İn­gil­tə­rə­də at­çı­lıq id­ma­nı sa­hə­sin­də ke­çi­ril­miş­dir. İlk buk­mey­ker kon­to­ru İn­gil­tə­rə­də XIX əs­rin or­ta­la­rın­da, ABŞ-da isə 1866-cı il­də açıl­mış­dır. İn­di­ki za­man­da iri buk­mey­ker kon­tor­la­rı­nın mər­kə­zi ofis­lə­ri məhz bu iki döv­lə­tin iri şə­hər­lə­rin­də yer­lə­şir. Mə­sə­lən, to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın ke­çi­ril­di­yi ən iri ün­van­lar Lon­don və Las-Ve­qas şə­hər­lə­ri he­sab olu­nur. Buk­mey­ker­lik haq­qın­da ilk qa­nun məhz İn­gil­tə­rə­də 1963-cü il­də qə­bul edil­miş­dir.

Az miq­dar­da pul qo­yu­lu­şu əvə­zin­də asan yol­la kül­li miq­dar­da sər­və­tə sa­hib ol­maq in­san­la­rı hə­mi­şə cəlb et­miş­dir. Bu is­tək­lə­ri­ni re­al­laş­dır­maq üçün on­la­rın dü­şün­dük­lə­ri üsul­lar­dan bi­ri də to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­dır.  

Müa­sir dövr­də to­ta­li­za­tor oyu­nu biz­ne­si­nin bir sa­hə­si olan fut­bol proq­no­zu əha­li ara­sın­da ge­niş po­pul­yar­lıq qa­za­na­raq di­gər to­ta­li­za­tor oyun­la­rı sı­ra­sın­da özü­nə da­ha çox tə­rəf­dar top­la­ya bil­miş­dir və bu biz­nes öl­kə­miz­də də dur­ma­dan ya­yı­lır.

Bu ya­xın­la­ra qə­dər Azər­bay­can­da buk­mey­ker­lik fəa­liy­yə­ti rəs­mi­ləş­di­ril­mə­di­yi­nə gö­rə, öl­kə­miz­də ya­ra­dı­lan buk­mey­ker­lər qey­ri-qa­nu­ni fəa­liy­yət gös­tə­rə­rək, döv­lə­tə ver­gi ödə­mək­dən ya­yı­nır­dı­lar. Bu sa­hə­də bö­yük pul­la­rın dövr et­di­yi­ni nə­zə­rə al­saq, qeyd et­mə­li­yik ki, nə­ti­cə­də kül­li miq­dar­da və­sa­it döv­lət büd­cə­sin­dən ya­yın­dı­rı­lır­dı. Ar­tıq ötən il­dən baş­la­ya­raq öl­kə­miz­də buk­mey­ker­lik fəa­liy­yə­ti­nin rəs­mi­ləş­di­ril­mə­si­nə baş­lan­mış­dır. Bu məq­səd­lə bir sı­ra nor­ma­tiv hü­qu­qi sə­nəd­lə­rə əla­və və də­yi­şik­lik­lər olun­muş, Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin qə­ra­rı­na əsa­sən öl­kə­də id­man mərc oyun­la­rı­nın təş­ki­li və ke­çi­ril­mə­si haq­qın­da qay­da­lar təs­diq edil­miş­dir. Bu ilin yan­var ayın­dan isə «To­paz» bren­di al­tın­da öl­kə­də ilk rəs­mi buk­mey­ker oyun­la­rı­na start ve­ril­miş­dir. İn­di to­ta­li­za­tor oyun­la­rı 70-80 di­ler mən­tə­qə­si va­si­tə­si­lə va­hid «To­paz» bren­di al­tın­da Ba­kı və Ab­şe­ron­da hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Ya­xın vaxt­lar­da isə di­ler mən­tə­qə­lə­ri­nin sa­yı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ilə Azər­bay­ca­nın bü­tün böl­gə və şə­hər­lə­rin­də rəs­mi mərc oyun­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­si­nə baş­la­nı­la­caq.

Rəs­mi buk­mey­ker mən­tə­qə­lə­rin­də uduş­la­rın qə­bu­lu İd­man və Gənc­lər Na­zir­li­yi və Ver­gi­lər Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən nə­za­rət edi­lən pos-ter­mi­nal­lar va­si­tə­si­lə apa­rı­lır. Ope­ra­to­ra mü­ra­ci­ət edən is­tə­ni­lən şəxs di­ler ola bi­lər. La­kin apa­rat­la­rı pul­suz əl­də et­mək üçün on­la­rın qu­raş­dı­rıl­ma­sı sa­hə­sin­də bir sı­ra qay­da­la­ra ria­yət et­mək va­cib­dir. İlk növ­bə­də, və­tən­da­şın he­sab­laş­ma he­sa­bı ol­ma­lı­dır.

Azər­bay­can­da to­ta­li­za­tor oyun­la­rı rəs­mi sə­viy­yə­də le­qal­laş­dı­rıl­sa da, öl­kə­də qey­ri-rəs­mi buk­mey­ker fəa­liy­yə­ti hə­lə də möv­cud­dur və on­la­ra qar­şı mü­va­fiq qu­rum­lar tə­rə­fin­dən cid­di mü­ba­ri­zə apa­rı­lır. İn­san­la­rı qa­nun­suz buk­mey­ker­lə­rə cəlb edən isə bu sa­hə­də özü­nü gös­tə­rən mə­lu­mat­sız­lıq və yük­sək oyun əm­sal­la­rı­dır. Bil­di­rək ki, rəs­mi buk­mey­ker kon­tor­la­rın­da to­ta­li­za­tor oyun­la­rı Tür­ki­yə sis­te­mi ilə hə­ya­ta ke­çi­ri­lir. Bu­ra­da 2500 ma­na­ta qə­dər pul qoy­maq im­ka­nı var və ən azı 3 oyu­na pul qoy­maq müm­kün­dür. «To­paz» mar­ka­sı ilə fəa­liy­yət gös­tə­rən buk­mey­ker­lər­də mi­ni­mum pul qo­yu­lu­şu 1 ma­nat, mak­si­mum uduş isə 250 min ma­nat­dır. To­ta­li­za­tor oyun­la­rın­dan əl­də edi­lən gə­li­rin bö­lüş­dü­rül­mə­si­nə gəl­dik­də isə, gə­li­rin 70%-i uduş fon­du­na kö­çü­rü­lür. Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin mü­va­fiq qə­ra­rı­na əsa­sən, oyun­lar­dan əl­də edi­lən gə­li­rin 4,2%-i öl­kə­də id­ma­nın in­ki­şa­fı­na yö­nəl­di­lə­cək. İd­ma­nın in­ki­şa­fı üçün ay­rı­lan məb­lə­ğin 30%-i AF­FA-ya, yə­ni fut­bo­lun in­ki­şa­fı­na, qa­la­nı isə di­gər id­man növ­lə­ri­nin in­ki­şa­fı­na sərf edi­lə­cək. Gə­li­rin 6 fai­zi isə ver­gi ki­mi tu­tu­lur. Bü­tün bun­lar­dan son­ra qa­lan məb­ləğ to­ta­li­za­tor oyu­nu­nu təş­kil edən hü­qu­qi şəx­sə ça­tır. Gə­li­rin hü­qu­qi şəx­sə ça­tan his­sə­sin­dən iş­çi­lə­rin ma­aş­la­rı­nın ödə­nil­mə­si və di­gər xərc­lər çı­xı­lır. Bil­di­rək ki, to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­sin­dən əl­də edi­lən gə­lir­dən ver­gi tu­tul­ma­sı üçün, Na­zir­lər Ka­bi­ne­ti­nin mü­va­fiq qə­ra­rı­na əsa­sən, «Ver­gi ödə­yi­ci­si­nin mən­fəə­ti­ni bir­ba­şa mü­əy­yən et­mək müm­kün ol­ma­dı­ğı hal­lar­da mən­fəə­tin he­sab­lan­ma­sı Qay­da­la­rı»na əla­və və də­yi­şik­lik­lər edil­miş­dir. İd­man mərc oyun­la­rı­nın ke­çi­ril­mə­si üz­rə mən­fəə­tin (gə­li­rin) mü­əy­yən olun­ma­sı çə­tin sa­hə sa­yıl­dı­ğı üçün bu fəa­liy­yə­ti hə­ya­ta ke­çi­rən ver­gi ödə­yi­ci­si­nin mən­fəə­ti (gə­li­ri) şər­ti ola­raq onun gə­lir­lə­ri­nin 30%-ni təş­kil edir və aşa­ğı­da­kı üsul­la he­sab­la­nır:

M2=G2x30%=G2x30/100

Ver­gi Mə­cəl­lə­sin­də mən­fə­ət ver­gi­si üçün nə­zər­də tu­tu­lan 20% və id­man mərc oyu­nu­nu ke­çi­rən ver­gi ödə­yi­ci­si­nin gə­li­ri­nin 30%-ni təş­kil edən mən­fə­ət fai­zi nə­zə­rə alın­maq­la ver­gi­nin məb­lə­ği onun iş­ti­rak­çı­la­rın­dan qə­bul et­di­yi və­sai­tin 6%-ni təş­kil edə­cək. Bu, aşa­ğı­da­kı üsul­la mü­əy­yən olu­nur:

Vm=G2x30%x20%=G2x6%=G2x6/100

Mə­sə­lən, id­man mərc oyun­la­rı­nı ke­çi­rən ver­gi ödə­yi­ci­si­nin gə­li­ri 120 min ma­nat ol­duq­da mən­fə­ət ver­gi­si aşa­ğı­da­kı ki­mi he­sab­la­nır:

Vm=120000x6/100=7200 ma­nat

İd­man mərc oyun­la­rı­nı hə­ya­ta ke­çi­rən ver­gi ödə­yi­ci­si və agen­tin (mərc oyun­la­rı üz­rə sa­tı­cı) fəa­liy­yə­ti mal­la­rın (iş­lə­rin, xid­mət­lə­rin) təq­dim olun­ma­sı sa­yıl­ma­dı­ğı üçün oyun iş­ti­rak­çı­la­rın­dan qə­bul edil­miş pul və­sai­ti və agen­tə ödə­ni­lə­cək məb­ləğ ƏDV-yə cəlb olun­mur. Onu da qeyd edək ki, bu oyun­lar­dan əl­də edi­lən uduş­lar gə­lir ver­gi­sin­dən azad­dır.

Bu gün qa­nu­ni və qa­nun­suz buk­mey­ker kon­tor­la­rı ara­sın­da açıq-aş­kar mü­ba­ri­zə get­di­yi bir şə­ra­it­də to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın qa­nu­ni­ləş­di­ril­mə­si müs­bət qiy­mət­lən­di­ril­mə­li­dir. Öl­kə­də buk­mey­ker fəa­liy­yə­ti­nin le­qal­laş­dı­rıl­ma­sı nə­ti­cə­də ver­gi­tut­ma ba­za­sı­nın ge­niş­lən­di­ril­mə­si­nə və döv­lət büd­cə­si­nə ödə­niş­lə­rin art­ma­sı­na im­kan ya­ra­dır. La­kin ver­gi­lə­rin döv­lət büd­cə­si­nə da­xi­lol­ma­sı­nı tə­min et­mək və öl­kə­də to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın qa­nu­ni şə­bə­kə­si­ni ya­rat­maq üçün ilk növ­bə­də bu sa­hə­ni qa­nun­suz fəa­liy­yət gös­tə­rən və öz qay­da­la­rı­nı diq­tə edən iş­baz­la­rın əlin­dən xi­las et­mək gə­rək­dir. Bun­suz öl­kə­də qa­nu­ni to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın təş­ki­li, ke­çi­ril­mə­si və in­ki­şa­fı, nə­ti­cə eti­ba­ri­lə döv­lət büd­cə­si­nə ödə­niş­lə­rin tə­min edil­mə­si qey­ri-müm­kün­dür. Ar­tıq qey­ri-qa­nu­ni fəa­liy­yət gös­tə­rən buk­mey­ker kon­tor­la­rı­na qar­şı hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı və Ver­gi­lər Na­zir­li­yi tə­rə­fin­dən cid­di mü­ba­ri­zə təd­bir­lə­ri apa­rı­lır. Mü­tə­ma­di ola­raq ver­gi or­qan­la­rı tə­rə­fin­dən ke­çi­ri­lən nə­za­rət təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də çox­lu say­da be­lə qa­nun­suz ob­yekt­lər aş­kar edi­lir və on­la­rın sa­hib­lə­ri ci­na­yət mə­su­liy­yə­ti­nə cəlb olu­nur. Əsa­sən çay­xa­na və ka­fe ki­mi fəa­liy­yət gös­tə­rən be­lə ob­yekt­lər to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nı xü­su­si ra­zı­lıq (li­sen­zi­ya) al­ma­dan qa­nun­suz hə­ya­ta ke­çi­rir­lər.

Ver­gi xid­mə­ti əmək­daş­la­rı tə­rə­fin­dən ca­ri ilin mart ayı­nın 10-da ke­çi­ri­lən ope­ra­tiv nə­za­rət təd­bir­lə­ri za­ma­nı Ba­kı şə­hə­rin­də qa­nun­suz fəa­liy­yət gös­tə­rən 13 ob­yekt aş­kar edil­miş­dir. Ya­sa­mal ra­yo­nun­da yer­lə­şən «Ma­xi­mum», «Çay­xa­na», «Kar­lo» ad­lı ob­yekt­lər­də, o cüm­lə­dən Ni­za­mi ra­yo­nun­da yer­lə­şən «Çem­pi­on», Nə­si­mi ra­yo­nun­da «Qa­la­ta­sa­ray», «Ze­nit», «Bar­se­lo­na», «Li­ver­pul», «Re­al Mad­rid», «Qol-Qol Bar­se­lo­na» ob­yekt­lə­rin­də qa­nun­suz to­ta­li­za­tor oyun­la­rı­nın ke­çi­ril­di­yi və bu oyun­lar­dan əl­də edi­lən gə­lir­lə­rin ver­gi­dən ya­yın­dı­rıl­dı­ğı aş­kar edil­miş­dir. Nə­za­rət təd­bir­lə­ri nə­ti­cə­sin­də bu ob­yekt­lər­dən 7 ədəd no­ut­buk, 9 ədəd kom­pü­ter pro­ses­so­ru, «qa­ra mü­ha­si­bat» sə­nəd­lə­ri, nağd pul, müx­tə­lif fir­ma­la­ra məx­sus mö­hür, ştamp­lar və və­tən­daş­la­ra ve­ril­miş min­lər­lə ödə­niş qəbz­lə­ri və ku­pon­lar aş­kar edi­lə­rək gö­tü­rül­müş­dür.

Ba­kı­xa­nov qə­sə­bə­sin­də fəa­liy­yət gös­tə­rən «Ba­va­ri­ya» ka­fe­sin­də qa­nun­suz to­ta­li­za­tor oyu­nu təş­kil edən Ha­cı Çər­kəz oğ­lu Qu­li­ye­vin 1 mil­yon 752 min 846 ma­nat məb­lə­ğin­də ver­gi­dən ya­yın­ma­sı, Ni­za­mi ra­yo­nun­da yer­lə­şən «Çem­pi­on», «Ar­se­nal», «Re­al», «Çay evi» ad­lı ka­fe və çay­xa­na­lar­da, «Fut­bol Pla­net» MMC-nin Ba­kı şə­hə­rin­də yer­lə­şən bir sı­ra sa­tış ob­yekt­lə­rin­də qa­nun­suz mərc oyun­la­rı­nın təş­kil edil­mə­si fakt­la­rı ilə bağ­lı Ci­na­yət Mə­cəl­lə­si­nin 213-cü mad­də­si­nə əsa­sən, ci­na­yət işi­nə baş­lan­mış­dır. 

Bu gün öl­kə­miz­də və­tən­daş­la­rın mü­əy­yən bir qis­mi in­ter­net va­si­tə­si­lə to­ta­li­za­tor oyun­la­rın­da iş­ti­rak edir və bu sa­hə, de­mək olar ki, nə­za­rət­dən kə­nar­da­dır: həm hü­quq-mü­ha­fi­zə or­qan­la­rı­nın, həm də ic­ti­ma­iy­yə­tin nə­za­rə­tin­dən. Bə­zi mü­tə­xəs­sis­lə­rin fik­rin­cə, hü­qu­qi və ic­ti­mai nə­za­rə­ti tə­min et­mək məq­sə­di­lə bu oyun­la­rı oy­na­maq üçün xü­su­si kart­lar ol­ma­lı­dır və oyun hə­vəs­kar­la­rı­na mü­va­fiq in­ter­net sayt­la­rı­na hə­min kart­lar va­si­tə­si­lə da­xil ol­ma­ğa ica­zə ve­ril­mə­li­dir. La­kin be­lə bir sis­tem hə­lə heç bir öl­kə­də möv­cud de­yil…

 

Ar­zu İB­RA­Hİ­MO­VA