SAĞLAMLIQ

Пластик пянъярялярдян ещтийатлы олун.

  • 08.03.2008

Вентилйасийа вя микроиглим цзря Русийа мцтяхяссисляр  хябяр верирляр ки, пластик пянъяряляр, вентилйаторлар, кондисионерляр, отаьа тямиз щава дахил олмасына мане олан диэяр  щава чякянляр инсан саьламлыьы цчцн тящлцкя йарадыр.

Мебеллярин вя диэяр материалларын сятщиндян бухарланан вя йайыла билмяйян зярярли маддялярдян башга пластик пянэъяряляр мяишят техникасы ъищазларынын ишлямяси заманы йаранан родонун отагда консентрасийасыны артырыр,  Кифайят гядяр вентилйасийасы олмайан отагларда йцксяк рцтубят вя температурла характнризя олунан хцсуси микроиглим йараныр. Беля мцщит киф, эюбяляк вя мцхтялиф микробларын инкишафы цчцн ялверишлидир. Чох вахт  кондисионер вя вентилйасийа бу проблемин  ющдясиндян эяля билмир. Алман мцтяхяссисляри сон иллярдя

астма, аллерэийа, дяри вя онколожи хястяликлярин артмасыны  мящз мцасир евлярдя олан гейри-саьлам мцщитля  ялагяляндирирляр. Вахташыры пянъяряляри ачыб отагларын щавасыны дяйишмяк проблемлярин щялли цчцн кифайят дейил. Мцтяхяссисляр саьламлыг наминя тахта гапы-пянъярядян истифадя етмяйи даща мягсядяуйьун щесаб едирляр.