SAĞLAMLIQ

Еркян сач аьармасынын сябябляри

  • 08.06.2008

Щякимляр тясдиг едирляр ки, бу, мцхтялиф сябяблярдян баш веря биляр. Сябябляр  арасында  вирус инфексийасы, анемийа, стресляр, дямир дефисити, галханвари вязинин проблемляри, метоболизм позьунлуглары хцсуси рол ойнайыр. Сачлар щямчинин тирозин зцлалынын чатышмазлыьындан да аьара биляр. Тирозин ися ясасян щейвани гида мящсулларынын тяркибиндя олур. Мцтяхяссисляр щямчинин тювсийя едирляр ки, башы сойуьа вермяк вя йа сачлары щяддиндян артыг исти су иля йумаг да башда олан микросиркулйасийаны позур, сачларын гидаланмасы азалыр, нятиъядя сачларын аьармасы баш верир.