SAĞLAMLIQ

Оптимист инсанлар аз хястялянирляр

  • 10.10.2008

Йяги ки, сизя бу факты билмяк мараглы олар: оптимист инсанлар  даща аз щалларда цряк-дамар системи хястяликляриня тутулурлар. Бу, онунла ялагядардыр ки, дцнйайа позитив бахан инсанларын  цмуми тонусу йцксякдир, онлар депрессийайа вя апатийайа гапылмырлар. Онларын физики активлийи дя чохдур, онлар  щярякятли вя енержили  олурлар.

Актив щяйат тярзи атеросклерозун, щипертонийанын профилактикасы цчцн ваъибдир, цряк-дамарларынын тутулмасыны лянэидир. Цстялик  иммун системин активлийи организмин бир чох щаллара гаршы мцдафия гцввялярини артырдыьындан саьлам организмдя  ящвал-рущиййя дя йцксяк олур. Бир-бири иля гаршылыглы ялагядя олан бу механизмляри горумаг  ваъибдир. Депрессийадан, бядбинликдян узаг олмаг цчцнся  тянщалыьа гапылмаг дейил, достларла цнсиййятдя олмаг ваъибдир.

 

Щазырлады: С. Айтян