SAĞLAMLIQ

Узунюмцрлцлцйцн даща бир сирри

  • 10.01.2009

Мцтяхяссисляр Корейада 15-ъи ясря аид олан  гядим биликляря ясасланан «Дярманлар щаггында мялуматлар» мяъмуясинин сиррини ашкар етмишляр.  

Алимляр  гядим ресептлярин  ясасында шам аьаъынын  щиссяъикляриндян чай  щазырлайар вя ону мцтямади олараг ичяярмишляр.  Бу ъцр чай ися  сойуг суда да асан щялл олур, лакин бунунла беля  тяркибиндяки мцалиъяви васитяляри  итирмир. Бу чайы даим олараг бцтцн юмцр бойу ичмяк лазымдыр. Алимляр иддиа едирляр ки, бу  заман юмцр узаныр вя инсан саьлам олур. Ичкинин тярбиня Ъ вя Е витаминляри, щямчинин надир тясадцф едилян елементляр – селен вя рутин дахилдир, бурда  Са, Б груп витаминляр вя микроелементляр дя вардыр. Чайын тяркибиндя олан  амин туршулары, ефир йаьлары вя битки мяншяли актив маддяляр иммунитети йцксялдир вя организмин гоъалмасыны лянэидир.

 

Uzunömürlülüyün sirləri

Ötən il ərkəzi Çin sakini 97 yaşlı uzunömürlü alimlərin bir daha diqqətini özünə cəlb etmişdir. Belə ki, onun ağız boşluğunda 2 yeni diş əmələ gəlməsi və ağ saçlarının tündləşməsi aşkar olunmuşdur. Həkimlər bu yeniliyi uzunömürlünün sağlam orqanizmə malik olması ilə izah edirlər. Qızının sözlərinə görə isə o, son illər ət yeməkdən imtina etmişdir, meyvə, süd və un məmulatlarına üstünlük verir. Qohumları qeyd edirlər ki, uzunömürlü sakin ömrü  aktiv həyat tərzi keçirmişdir ki, bu da onun sağlam qalmasına kömək etmişdir.

 

 

Hazırladı: S.Aytən