SAĞLAMLIQ

Алманын габыьы горхулу хястялийя гаршы

  • 16.01.2009

Алманын кцлли мигдарда файдалы мящсулларла зянэин бир мейвя олдуьу щяр кяся бяллидир. Полша алимляри алманын хярчянэин инкишафына тясирини юйрянмяк мягсядиля тядгигат апармышлар. Тядгигатда  хярчянэдян язиййят чякян 600 инсан, 800-я йахын ися диэяр хястялийи олан инсан иштирак едирди. Айдын олду ки, эцн ярзиндя щеч олмаса бир алма йейян инсанларда хярчянэ 2 дяфя аз  тясадцф олунур.  Алимлярин фикринъя, алманын тяркибиндяки флавоноидляр антиоксидант еффект эюстярян маддялярдир. Бу маддяляр ян чох ися  алманын габыьында вар. Она эюря дя алимляр алманы габыьындан  тямизлямяйи дейил, йахшы-йахшы йумаьы мяслящят эюрцрляр.