SAĞLAMLIQ

Ахшам саат 6-дан сонра йемяк мяслящят дейил

  • 23.01.2009

Щазырда артыг чяки проблеми аз гала бцтцн хястяликлярин тяканвериъи сябяби кими щякимляр тяряфиндян мцяййянляшдирилмякдядир. Бядян чякиси нормадан даща артыг олан инсанларда цряк-дамар хястяликляри, ендокрин хястяликляр, мядя-баьырсаг трактынын бир чох патолоэийаларынын йаранмасы ади щал алыб. Бядян чякисинин нормадан артыг олмасына тясир эюстярян вя ясас шяраит йарадан амиллярдян бири кими физики активлийин азалмасыны эюстярсяляр дя, башлыъа проблем дцзэцн вя вахтында олмайан гидаланмадыр. Бура щям щяддиндян артыг йаьлы вя карбощидратларла зянэин олан гидаларын гябулу вя еляъя дя эцнцн щансы саатларында гидаланмаг дахил  едилир. Одур ки, артыг чякидян азад олмаьын ян эениш йайылмыш вя тясдиг олунмуш цсулларындан бири ахшам саат 6-дан сонра йемякдян имтина етмякдир. Диетологлар буну беля изащ едирляр:

Мясяля бурасындадыр ки, ахшам саатларында йемяйи мящдудлашдырмаг вя йа тамамиля имтина етмяк саьламлыьа бюйцк файда верян цсуллардан бири кими гиймятляндириля биляр. Беля ки, 40 йашдан йухары инсанларда физики активлийин азалмасы мцбадиля просесляринин нормал эетмясиня мянфи тясир эюстярир. Лакин сутка ярзиндя инсан организминин биоритмляринин сцряти иля метоболизми арасында ялагя ейни дейил. Мясялян, сящяр о даща йцксякдир, 12-дян сонра азалмаьа башлайыр, ахшама доьру ися тамамиля енмиш олур. Она эюря дя ахшама доьру вя ахшам йейилян йемякляр сярф олуна билмяйяряк пий деполарында йыьылмаьа башлайыр. Хцсусиля дя яэяр бу йемякляр йаьла вя карбощидратларла зянэиндирлярся о заман просес даща габарыг шякил алыр. Ахшам макарон вя диэяр хямир хюрякляр йемяйя юйряшян инсанлара йухарыда мяслящят эюрцлян  цсул даща  еффектив тясир едя биляр. Эцндя 500-700 ккал азалтмагла тез бир мцддятдя артыг чякидян азад олмаг вя эюзял бядян гурулушуна малик олмаг олар. Ялбяття, илк эцнляр буна таб эятирмяк о гядяр дя асан дейил. Лакин саьламлыг вя эюзяллик наминя буну етмяйя дяйяр.

Лакин бязян инсан ахшам саат 6-дан сонра йемякдян имтина етдийи щалда язаб­вериъи аълыг щиссиндян йата билмир. Бу заман аз мигдарда мейвя вя йа тярявяз, гатыг  йемяк, су ичмяк кюмяйинизя чата биляр. Унутмаг олмаз ки, аълыг язаб верян заман дойунъа йемяк даща да аьырдыр вя инсанын тез бир заманда кюкялмясиня вя йухусунун позулмасына билаваситя  тясир эюстярир. Лакин йаддан чыхармаг олмаз ки, мядя-баьырсаг трактында хроники хястяликлярдян язиййят чякянляр цчцн бу цсул йолверилмяздир. Чцнки онларда хястялийин даща да аьырлаш­масы мцшащидя олан биляр. Беля хястяляр тез-тез вя аз-аз гида гябул етмялидирляр. Мядя хорасы, хроники гастрит, панкреатит, холесистит, юддашы хястялийин­дян язиййят чякянляр бу пящриздян истифадя етмямялидирляр.

 *******

Эцндялик кичик юлчцдя гара шоколад йемяк дярини вахтындан яввял гоъалмадан вя гырышларын ямяля эялмясиндян хилас едир. Узун мцддят дерматоложи тестляр апаран Британийа алимляри бу нятиъяйя эялмишляшдир. Тяърцбя эюстярмишдир ки, щяр эцн бир парча гара шоколад йемяк дярини ултрабянювшяйи шцаларын тясириндян йаранан гырышлардан вя еляъя дя дяри хярчянэинин ямяля эялмясиндян горуйур. Гейд етмяк лазымдыр ки, бу, йалныз тяркибиндя чохлу мигдарда флаванол  (кофенин тяркибиндя олан) антиоксидантынын олмасы иля ялагядардыр.