MƏQALƏLƏR

İri ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­də ver­gi ödə­yi­ci­lə­ri­nə xid­mət ter­mi­nal­la­rı yaradılmış­dır

18.03.2011

İri ti­ca­rət mər­kəz­lə­rin­də ver­gi ödə­yi­ci­lə­ri­nə...

daha ətraflı...

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti mar­tın 31-də ba­şa ça­tır

18.03.2011

Bə­yan­na­mə­lə­rin təq­dim edil­mə­si­nin son müd­də­ti...

daha ətraflı...

MENECMENTİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

11.03.2011

MENECMENTİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ...

daha ətraflı...

Regionlar: turizm ilə yeni inkişaf dövrü

11.03.2011

Regionlar: turizm ilə yeni inkişaf dövrü...

daha ətraflı...

Vüqar Səfərli: “Bu gün parta arxasında oturan tələbələr gələcəyin baş redaktorlarıdır”

11.03.2011

Vüqar Səfərli: “Bu gün parta arxasında oturan tələbələr gələcəyin...

daha ətraflı...

Turizm regionların gələcək inkişafını müəyyən edir

04.03.2011

Turizm regionların gələcək inkişafını müəyyən edir...

daha ətraflı...

PR-ın imkanlarının lazımınca qiymətləndirilməməsi – hər hansı təşkilatın inkişafında strateji səhvdir

04.03.2011

PR-ın imkanlarının lazımınca qiymətləndirilməməsi – hər hansı...

daha ətraflı...

Gözəlləşdirən sənaye

04.03.2011

Gözəlləşdirən sənaye...

daha ətraflı...

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə kam­pa­ni­ya­sı

04.03.2011

Ta­las­se­mi­ya­lı uşaq­lar üçün kö­nül­lü qan­ver­mə...

daha ətraflı...

Ver­gi­lər Na­zir­li­yin­də iş­gü­zar gö­rüş

04.03.2011

Ver­gi­lər Na­zir­li­yin­də iş­gü­zar gö­rüş...

daha ətraflı...

Əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri ge­niş­lə­nir

04.03.2011

Əmək­daş­lıq əla­qə­lə­ri ge­niş­lə­nir...

daha ətraflı...

Ver­gi­lər na­zi­ri Ni­der­land Kral­lı­ğı­nın öl­kə­miz­də­ki sə­fi­ri­ni qə­bul et­miş­dir

04.03.2011

Ver­gi­lər na­zi­ri Ni­der­land Kral­lı­ğı­nın...

daha ətraflı...